Thực Vật
Thực Vật

Bạn có thể hoạch định vườn bằng màu sắc
You Can Plan Your Garden by Color
Báo Lifehacker Báo Lifehacker 2 ngày
Hãy xem những bức ảnh tuyệt đẹp của sa mạc Atacama — sa mạc khô cằn nhất trên trái đất — nở rộ vào mùa đông lần thứ nhất trong một thập kỷ
See stunning photos of the Atacama Desert — the driest on Earth — blooming in winter for 1st time in a decade
Báo Live Science Báo Live Science 2 ngày
Nơi bạn nên (và không nên) Dùng Vinegar trong vườn của bạn
Where You Should (and Shouldn't) Use Vinegar in Your Garden
Báo Lifehacker Báo Lifehacker 3 ngày
Tránh những lỗi lầm này tất cả những người mới làm vườn
Avoid These Mistakes All Beginner Gardeners Make
Báo Lifehacker Báo Lifehacker 3 ngày
Bạn nên mua một vườn lạc đà trong nhà trong ngày trọng đại
You Should Buy an Indoor Hydroponic Garden During Prime Day
Báo Lifehacker Báo Lifehacker 5 ngày
Sức mạnh không thể xóa bỏ của rêu có thể được chuyển sang các loại cây khác
Immune power of mosses can be transferred to other plants
Báo Earth.com Báo Earth.com 6 ngày
Sự sống trên trái đất
LUCA: The last common universal ancestor to all life on Earth
Báo Earth.com Báo Earth.com 6 ngày
CÂU HỎI
TOP STORY
Báo Earth.com Báo Earth.com 6 ngày
Năm loại cỏ ít kinh khủng nhất
Five of the Least Terrible Types of Grass
Báo Lifehacker Báo Lifehacker 6 ngày
Làm thế nào để phát triển một 'Eco Lawn' (và tại sao bạn nên)
How to Grow an 'Eco Lawn' (and Why You Should)
Báo Lifehacker Báo Lifehacker 6 ngày
Đã đến lúc ra lệnh cho dòng dõi rơi xuống
It’s Time to Order Your Fall Seeds
Báo Lifehacker Báo Lifehacker 9 ngày
Hãy trồng những trái cây vĩnh cửu này để thưởng thức trái cây suốt mùa hè
Grow These Perennial Berries to Enjoy Fruit All Summer Long
Báo Lifehacker Báo Lifehacker 9 ngày
Làm thế nào để tránh chiếm lấy kế hoạch của bạn
How to Keep Gnats From Taking Over Your Houseplants
Báo Lifehacker Báo Lifehacker 9 ngày
Tại sao bạn không bao giờ nên dùng nước nấu trong vườn
Why You Should Never Use Cooking Water in Your Garden
Báo Lifehacker Báo Lifehacker 10 ngày
Mưa lớn nhất của siêu cây đến từ siêu lục địa Gondwana được tạo ra ở Úc
Rainforest of super trees descended from lost supercontinent Gondwana being created in Australia
Báo Live Science Báo Live Science 10 ngày
Làm sao biết khi nào cây thật sự chết
How to Know When a Plant Is Really, Truly Dead
Báo Lifehacker Báo Lifehacker 11 ngày
Những năm bền vững này sẽ giữ vườn của bạn trong màu sắc suốt mùa hè
These Long-Blooming Perennials Will Keep Your Garden in Color All Summer
Báo Lifehacker Báo Lifehacker 11 ngày
Làm thế nào để cùng con cái xây vườn đầu tiên cách dại dột
How to Grow a Foolproof First Garden With Your Kids
Báo Lifehacker Báo Lifehacker 12 ngày
CÂU HỎI
TOP STORY
Báo Earth.com Báo Earth.com 13 ngày
Mọi thứ tôi gieo hạt vào tháng 7
Everything I’m Seeding in July
Báo Lifehacker Báo Lifehacker 16 ngày
Tất cả công việc làm vườn mà bạn nên làm vào tháng Bảy
All the Gardening Tasks You Should Do in July
Báo Lifehacker Báo Lifehacker 16 ngày
Vịnh Shark: Nhà của nhà máy lớn nhất Trái đất — một vùng đồng cỏ dài 112 dặm
Shark Bay: Home to Earth's largest plant — an immortal, self-cloning seagrass meadow stretching 112 miles
Báo Live Science Báo Live Science 16 ngày
Rêu gần bị phá hủy có thể sống sót qua tia gamma và ni tơ lỏng
Near-indestructible moss can survive gamma rays and liquid nitrogen
Báo Live Science Báo Live Science 18 ngày
Ô - li - ve có thể là vũ khí mạnh mẽ trong cuộc chiến chống béo phì
Olives may be a powerful weapon in the fight against obesity
Báo Earth.com Báo Earth.com 18 ngày
Cây rêu sa mạc này có thể giúp con người sống trên sao Hỏa
This desert moss might help humans live on Mars
Báo Earth.com Báo Earth.com 18 ngày
Cái chết của khủng long giúp nho chiến thắng thế giới
Death of the dinosaurs helped grapes conquer the world
Báo Earth.com Báo Earth.com 18 ngày
Chi tiết quang hợp được quan sát ở cấp độ nguyên tử với máy quay máy lạnh
Details of photosynthesis viewed at the atomic level with cryo-microscope
Báo Earth.com Báo Earth.com 18 ngày
Sáu cách để bảo vệ mùa gặt của bạn khỏi bệnh tật và sự hủy hoại của mặt trời
Six Ways to Protect Your Fruit Harvest From Pests and Sun Damage
Báo Lifehacker Báo Lifehacker 23 ngày
Màu trái cây và khoai tây đỏ, kích cỡ đã tiến hóa cùng nhau
Tomato & potato fruit color, size evolved together
Báo Tech Explorist Báo Tech Explorist 23 ngày
Đừng trồng rau gần nhau
Don't Plant These Vegetables Close Together
Báo Lifehacker Báo Lifehacker 26 ngày
Không quá trễ để gieo trái mùa hè và rau quả
It’s Not Too Late to Plant These Summer Fruits and Vegetables
Báo Lifehacker Báo Lifehacker 26 ngày
Thuốc độc dùng để giết những cây có thể đã đầu độc bãi biển phía dưới và biển
Poison used to kill view-blocking trees may have poisoned beach below—and the sea
Báo Boing Boing Báo Boing Boing 30 ngày
Ba vật liệu rẻ tiền (hoặc tự do) để tạo ra một đường đi vườn
Three Cheap (or Free) Materials to Create a Garden Walkway
Báo Lifehacker Báo Lifehacker 30 ngày
12 Một trong những năm tháng tươi đẹp nhất để trồng trọt trong vườn của bạn
12 of the Best Edible Perennials to Plant in Your Garden
Báo Lifehacker Báo Lifehacker 30 ngày
CÂU HỎI
TOP STORY
Báo Earth.com Báo Earth.com 31 ngày
Làm thế nào để xây dựng một cái giường trồng trọt bền vững
How to Build a Raised Garden Bed That Will Last
Báo Lifehacker Báo Lifehacker 31 ngày
Làm thế nào nhận ra (và ngăn ngừa) vấn đề với cây cà chua
How to Recognize (and Prevent) Problems With Your Tomato Plant
Báo Lifehacker Báo Lifehacker 32 ngày
Làm sao giữ cho thú vật khỏi bị nhiễm độc
How to Keep Your Pets Safe From Toxic Plants
Báo Lifehacker Báo Lifehacker 34 ngày
Khi gặt lúa (và làm gì với chúng)
When to Harvest Scapes (and What to Do With Them)
Báo Lifehacker Báo Lifehacker 37 ngày
Làm sao có được kết quả tốt nhất từ cây cối
How to Get the Best Fruit Production From Your Plants and Trees
Báo Lifehacker Báo Lifehacker 39 ngày