substance-abuse
substance-abuse

Những cách dễ dàng tôi quản lý cơn đau kinh niên của tôi sau cơn đau tiền liệt
Easy Ways I Manage My Chronic Pain After Opioids
WebMD WebMD 58 ngày
Làm thế nào tôi có thể từ bỏ thói khổ sở về chứng nghiện ngập tiền bạc và sống một đời sống tốt nhất
How I Began to Defy the Stigma About Opioid Addiction and Live My Best Life
WebMD WebMD 81 ngày
Nếu tôi có thể quay lại, tôi vẫn sẽ lấy viên đầu tiên
If I Could Go Back, I Still Would Have Taken That First Pill
WebMD WebMD 108 ngày
Is There Really No Such Thing As Being ‘Recovered’ From Addiction?
WebMD WebMD 122 ngày
Navigating a Fractured Health Care System While Recovering from Substance Abuse
WebMD WebMD 130 ngày
How Long It Takes To Go Back to Normal After Opioid Addiction
WebMD WebMD 136 ngày
What I Think Is The Truth Behind the High Opioids Give You
WebMD WebMD 147 ngày
Thông điệp của tôi gửi tới phụ nữ về lạm dụng chất gây nghiện
My Message to Women About Substance Abuse
WebMD WebMD 164 ngày
Vấn đề với Opioids không phải là chủng tộc - Tôi nghĩ đó là hệ thống y tế
The Problem with Opioids Isn’t Race – I Think It’s the Medical System
WebMD WebMD 178 ngày
Chứng rối loạn sử dụng thuốc phiện của tôi không định nghĩa được tôi và nó cũng không nhất thiết phải định nghĩa bạn
My Opioid Use Disorder Didn’t Define Me, and It Doesn’t Have to Define You
WebMD WebMD 193 ngày
Tìm ra động lực để ngừng sử dụng Opioid là phần dễ dàng
Finding My Motivation to Stop Using Opioids Was the Easy Part
WebMD WebMD 199 ngày
Thực hiện công việc và quản lý lạm dụng chất gây nghiện
Working a Job and Managing Substance Abuse
WebMD WebMD 207 ngày
Nỗi sợ cai thuốc phiện giúp bạn nắm bắt được nó như thế nào
How the Fear of Opioid Withdrawal Keeps You in Its Grasp
WebMD WebMD 213 ngày
Cách tôi xử lý những thất bại khi lạm dụng chất gây nghiện và rượu
How I Handle Setbacks With Substance and Alcohol Abuse
WebMD WebMD 221 ngày
10 năm hồi phục: Opioid ảnh hưởng đến tôi bây giờ như thế nào
10 Years in Recovery: How Opioids Affect Me Now
WebMD WebMD 227 ngày
Ai và điều gì đã giúp tôi tỉnh táo
Who and What Helped Me to Get Sober
WebMD WebMD 235 ngày
Thuốc phiện: Từng được cung cấp quá tự do, bây giờ bị hạn chế quá nhiều?
Opioids: Once Given Too Freely, Now Restricted Too Much?
WebMD WebMD 248 ngày
Bạn không có tính cách gây nghiện? Bạn vẫn không an toàn khỏi chứng nghiện opioid
Don’t Have an Addictive Personality? You Still Aren’t Safe From Opioid Addiction
WebMD WebMD 256 ngày
Điều gì giúp tôi sạch sẽ và tỉnh táo
What Helps Keep Me Clean and Sober
WebMD WebMD 270 ngày
Tư duy đã giúp tôi vượt qua cơn nghiện Opioid
The Mindset It Took Me to Overcome Opioid Addiction
WebMD WebMD 276 ngày
Cuộc chiến với chứng nghiện opioid vượt xa những gì bạn có thể thấy
The Battle With Opioid Addiction Goes Far Beyond What You Can See
WebMD WebMD 290 ngày
Vừa tỉnh táo hay mới hồi phục? Đây là tin nhắn của tôi gửi cho bạn
Just Getting Sober or New to Recovery? Here’s My Message to You
WebMD WebMD 297 ngày