copd
copd

Sự kiện và thống kê cảnh sát: Điều bạn cần biết
COPD Facts and Statistics: What You Need to Know
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 6 ngày
Bệnh ngừng thở mãn tính là gì?
What Is Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)?
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 6 ngày
Tỷ lệ FV1/FC là gì và có nghĩa gì?
What Is an FEV1/FVC Ratio and What Does It Mean?
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 6 ngày
Bốn giai đoạn của cảnh sát là gì?
What Are The 4 GOLD Stages of COPD?
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 6 ngày
Điều gì khiến bạn khó thở?
What Is Causing Your Shortness of Breath?
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 6 ngày
Quan sát sự ngắn của hơi thở trong cảnh sát
An Overview of Shortness of Breath in COPD
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 7 ngày
Biết gì về việc viêm phổi
What to Know About Lung Inflammation
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 15 ngày
Hút cần sa và bệnh phổi
Marijuana Smoking and Lung Disease
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 15 ngày
Căng ngực? Nguyên nhân có thể xảy ra và cách để được giải thoát
Chest Tightness? Possible Causes and How to Get Relief
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 15 ngày
Triệu chứng va đập và điều trị Cor Pulmonale
Cor Pulmonale Symptoms and Treatment
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 15 ngày
Cyanosis là gì?
What Is Cyanosis?
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 15 ngày
Quan sát toàn bộ chứng tăng axit
An Overview of Respiratory Acidosis
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 15 ngày
Quan sát toàn cảnh cảnh sát
An Overview of COPD Exacerbations
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 15 ngày
Quan sát phổi tăng vọt
An Overview of Hyperinflated Lungs
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 15 ngày
Bronchicsis là gì?
What Is Bronchiectasis?
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 15 ngày
Hiểu được mức oxy thấp nguy hiểm
Understanding Dangerously Low Oxygen Levels
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 18 ngày
Viêm hạch bạch huyết và nguyên nhân và phương pháp trị liệu
Bronchiolitis Obliterans and Its Causes and Treatment
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 18 ngày
Triệu chứng cảnh sát cuối cùng và nhiễm trùng
End-Stage COPD Symptoms and Prognosis
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 19 ngày
Phân tích nhị phân tích phổi: Deode kết quả của bạn
Pulmonary Test Analyzer: Decode Your Results
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 19 ngày
Biết gì về việc áp dụng cho khả năng bị cáo
What to Know About Applying for COPD Disability
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 20 ngày
Tôi có những phương pháp trị liệu nào cho cảnh sát?
What Are My Treatment Options for COPD?
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 20 ngày
Làm thế nào việc ăn kiêng có thể giúp quản lý cảnh sát?
How Can a Healthy Diet Help Manage COPD?
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 20 ngày
Lợi ích của việc bước đi cho những người bị bắt bớ
The Benefits of Walking for People With COPD
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 20 ngày
Cách loại bỏ Mucus ra khỏi phổi
How to Remove Mucus from the Lungs
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 20 ngày
5 Những cách để ngăn ngừa cảnh sát
5 Ways to Prevent COPD From Getting Worse
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 20 ngày
Tập thở cho cảnh sát
Breathing Exercises for COPD
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 20 ngày
Thuốc mê cảnh sát
Inhalers for COPD
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 20 ngày
Phương pháp trị liệu oxy có lợi
The Benefits of Oxygen Therapy
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 20 ngày
Làm thế nào để chuẩn bị cho bước đi của 6 người
How to Prepare for and Take the 6-Minute Walk Test
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 20 ngày
Định nghĩa ô nhiễm máu động mạch (ABG)
Definition of Arterial Blood Gases (ABGs)
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 20 ngày
Khi một người khó thở hoặc bị ho liên tục
When Difficulty Breathing or a Persistent Cough Is COPD
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 20 ngày
Cảnh sát Các yếu tố di truyền học: có phải là di truyền cảnh sát?
COPD Hereditary Factors: Is COPD Genetic?
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 20 ngày
Ai là cảnh sát
Who COPD Affects—and Why
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 20 ngày
Những ngón tay bị ghép làm dấu hiệu của bệnh phổi
Clubbed Fingers as a Sign of Lung Disease
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 20 ngày
Comment Cảm giác như
What COPD Feels Like
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 20 ngày
Cảnh sát Ảnh hưởng đến chức năng phổi?
How Does COPD Affect the Function of Your Lungs?
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 20 ngày
Dự đoán về đời sống của những người bị bắt bớ
Predicting Life Expectancy in People With COPD
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 20 ngày
Viêm phổi mãn tính là gì?
What Is Chronic Bronchitis?
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 20 ngày
Thể xác ảnh hưởng thế nào đến hơi thở của bạn
How Emphysema Effects Your Breathing
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 20 ngày
Viêm phổi mãn tính và viêm màng phổi khác nhau như thế nào?
How Are Chronic Bronchitis and Emphysema Different?
Báo Verywell Health Báo Verywell Health 20 ngày