chemistry
chemistry

Làm thế nào để tạo ra một Alaska hoàn hảo? Tất cả là về nhiệt động lực học
How to make a perfect baked Alaska? It's all about thermodynamics
Báo New Scientist Báo New Scientist 5 ngày
Hydrogel có thể bảo quản thuốc trong nhiều tuần bên ngoài tủ lạnh
Hydrogel can preserve medications for weeks outside of a fridge
Báo New Scientist Báo New Scientist 6 ngày
Một phương pháp làm kim cương mới không đòi hỏi phải có áp lực cực độ
A new method of making diamonds doesn’t require extreme pressure
Science News - Tin Khoa Học Science News - Tin Khoa Học 7 ngày
Có bao giờ mật ong hư không?
Does honey ever go bad?
Báo Live Science Báo Live Science 11 ngày
Loại hóa chất nguy hiểm nhất thế giới là gì?
What is the world's most dangerous chemical?
Báo Live Science Báo Live Science 15 ngày
Kỳ lạ hình dạng của băng rối loạn trong không gian lần đầu tiên
Weird form of 'dangling' ice spotted in space for the first time
Báo New Scientist Báo New Scientist 18 ngày
Khởi động này là sử dụng lá chết để làm giấy mà không cắt cây
This startup is using dead leaves to make paper without cutting trees
Báo ZME Science Báo ZME Science 22 ngày
Các nhà khoa học làm kem “không vị cam kết hàng giờ với nhiệt độ phòng
Scientists make ‘no-melt’ ice cream that stays solid for hours at room temperature
Báo ZME Science Báo ZME Science 28 ngày
Tại sao bông lại thu nhỏ?
Why does cotton shrink?
Báo Live Science Báo Live Science 29 ngày
Các nhà nghiên cứu xem chất xúc tác trong lúc phản ứng điện hóa lần đầu tiên
Researchers watch catalyst during electrochemical reaction for the first time
Báo Tech Explorist Báo Tech Explorist 32 ngày
Gel thủy tinh cứng như nhựa và kéo dài gấp 7 lần chiều dài
Glassy gel is hard as plastic and stretches 7 times its length
Báo New Scientist Báo New Scientist 33 ngày
Các nhà hóa học triệu hồi ác quỷ của Maxwell trên quy mô lớn nhất
Chemists invoke bizarre Maxwell's demon on the largest scale yet
Báo New Scientist Báo New Scientist 34 ngày
Các nhà hóa học tạo ra enzyme mới với axit boronic
Chemists create new-to-nature enzymes with boronic acid
Báo Tech Explorist Báo Tech Explorist 36 ngày
Khoa học đằng sau việc làm bánh xốp hoàn hảo
The science behind making perfect puff pastry
Báo New Scientist Báo New Scientist 39 ngày
Kỹ thuật mới làm sáng tỏ những phần bên trong của tinh thể
New technique sheds light on never-before-seen interiors of crystals
Báo Tech Explorist Báo Tech Explorist 50 ngày
Bí mật của phóng xạ 'promethium' — một yếu tố hiếm có của trái đất với các ứng dụng bí ẩn — được phát hiện sau 80 năm tìm kiếm
Secrets of radioactive 'promethium' — a rare earth element with mysterious applications — uncovered after 80-year search
Báo Live Science Báo Live Science 55 ngày
Các nhà khoa học khám phá ra sự liên kết thiếu sót trong hóa học của sự sống
Scientists uncover missing link in the Chemistry of Life
Báo Tech Explorist Báo Tech Explorist 56 ngày
Yếu tố bí ẩn Promethium được cấu tạo bởi dự án Manhattan cuối cùng đã tiết lộ các tính chất hóa học của nó
Mysterious element Promethium forged by the Manhattan Project finally reveals its chemical properties
Báo ZME Science Báo ZME Science 60 ngày
Một AI nhảy vào tổng hợp hóa học
ChemCrow: An AI leap into chemical synthesis
Báo Tech Explorist Báo Tech Explorist 61 ngày
Các nhà khoa học làm kim cương từ đầu chỉ trong 15 phút
Scientists make diamonds from scratch in only 15 minutes
Báo ZME Science Báo ZME Science 62 ngày
Một số kim loại phát triển mạnh mẽ hơn khi nóng
Some metals actually grow more resilient when hot
Báo New Scientist Báo New Scientist 62 ngày
Nguyên tố bí ẩn vũ trụ cuối cùng cũng tiết lộ được tính chất hóa học của nó
Mysterious element promethium finally reveals its chemical properties
Báo New Scientist Báo New Scientist 62 ngày
Các nhà khoa học phát triển kim cương từ đầu trong 15 phút
Scientists grow diamonds from scratch in 15 minutes thanks to groundbreaking new process
Báo Live Science Báo Live Science 62 ngày
Các nhà khoa học Trung Quốc đã tìm ra cách làm pin hiệu quả hơn bằng cách dùng nước
Chinese scientists have found a way to make batteries more efficient — by using water
Báo Live Science Báo Live Science 66 ngày
Sự rối loạn lượng tử dễ vỡ có thể tồn tại sau sự hỗn loạn của phản ứng hóa học
Fragile quantum entanglement may survive chaos of chemical reactions
Báo New Scientist Báo New Scientist 68 ngày
Làm xi măng và gạch từ đá quý olivine có thể giảm lượng khí thải CO2 bằng 11 phần trăm
Making cement and bricks out of the gemstone olivine could cut CO2 emissions by 11 percent
Báo ZME Science Báo ZME Science 69 ngày
Hãy gặp Ma - mốt, máy hút bụi lớn nhất thế giới giờ đây hút hàng ngàn tấn cacbon ra khỏi không khí
Meet Mammoth, the world’s largest vacuum that now sucks thousands of tons of carbon out of the air
Báo ZME Science Báo ZME Science 70 ngày
Làm thế nào khoa học có thể giúp bạn làm ra những quả trứng trắng hoàn hảo cho những cái bánh nướng của bạn
How science can help you whip up perfect egg whites for your bakes
Báo New Scientist Báo New Scientist 74 ngày
Một bữa tiệc được nấu lên tiết lộ độc thân trong nhà lần đầu tiên
A feast cooked up revealed singlet oxygen indoors for the first time
Báo Tech Explorist Báo Tech Explorist 75 ngày
Thợ pha cà phê siêu thanh sản xuất loại nước lạnh hoàn hảo trong vài phút
Ultrasonic coffee-maker produces the perfect cold brew in minutes
Báo New Scientist Báo New Scientist 76 ngày
Pin lai Sodium có thể nạp lại EV trong vài giây
Sodium-ion hybrid batteries could recharge EVs in seconds
Báo ZME Science Báo ZME Science 81 ngày
Tại sao đồ uống ấm có vị rượu nhiều hơn là lạnh
Why warm drinks taste more alcoholic than cold ones
Báo New Scientist Báo New Scientist 82 ngày
Bây giờ chúng tôi biết chính xác bao nhiêu dày ranh giới giữa nước và không khí
We now know exactly how thick the boundary between water and air is
Báo New Scientist Báo New Scientist 82 ngày
Tại sao đánh đá lửa vào thép lại châm lửa?
Why does striking flint against steel start a fire?
Báo Live Science Báo Live Science 86 ngày
Bầy ong nanorobot có thể loại bỏ những mảnh nhựa nhỏ xíu khỏi nước
Swarm of nanorobots can remove tiny plastic fragments from water
Báo New Scientist Báo New Scientist 88 ngày
Lá vàng mỏng nhất thế giới, được gọi là "vàng", chỉ là 1 nguyên tử dày
World's thinnest gold leaf, dubbed 'goldene,' is just 1 atom thick
Báo Live Science Báo Live Science 88 ngày
Có thể phát hiện dấu vân tay còn lại ở hiện trường
Drug residue can be detected in fingerprints left at crime scenes
Báo New Scientist Báo New Scientist 92 ngày
Các nhà khoa học bị rối loạn bởi gương mẫu của 4 người được tìm thấy trong hầu hết vật liệu
Scientists Puzzled by 'Rule of Four' Pattern Found in Most Materials
Báo Newsweek Báo Newsweek 95 ngày
Các nhà khoa học làm tờ vàng một phần tử đầu tiên. Nó được gọi là ‘ kim cương ’
Scientists make the first single-atom-thick sheet of gold. It’s called ‘goldene’
Báo ZME Science Báo ZME Science 97 ngày
Đây là phân tử phân dạng đầu tiên trong tự nhiên — tác phẩm hình học bất ngờ của sự tiến hóa
This is the first fractal molecule in nature — the unexpected geometric artwork of evolution
Báo ZME Science Báo ZME Science 101 ngày