Thông tin liên quan tới biometrics

Thông tin liên quan tới biometrics

hyundai-mobis-interior-auto-lighting-mood-biometrics
Banks intensify customer assistance setting up biological authentication
Báo Bình Dương Báo Bình Dương 18 ngày
Sinh trắc học hoạt động như thế nào
How Biometrics Works
HowStuffWorks HowStuffWorks 328 ngày
Updating biometrics on the banking app remains difficult, report some customers
Việt Nam News Việt Nam News 36 ngày
Updating biometrics on the banking app remains difficult, report some customers
BizHub BizHub 36 ngày
Điện Biên Airport ready to open on Dec.2
OVietnam OVietnam 228 ngày
Điện Biên Airport ready to open on Dec.2
Việt Nam News Việt Nam News 233 ngày
Sinh trắc học sẽ ảnh hưởng đến quyền riêng tư của chúng ta như thế nào?
How will biometrics affect our privacy?
HowStuffWorks HowStuffWorks 327 ngày
Data watchdog tells off outsourcing giant for scanning staff biometrics despite 'power imbalance'
Báo The Register Báo The Register 147 ngày
Ông chủ sinh trắc học của Vương quốc Anh cúi đầu, than phiền về những sai lầm quan liêu
UK biometrics boss bows out, bemoaning bureaucratic blunders
Báo The Register Báo The Register 175 ngày
Trước khi sinh trắc học: Giấy thông hành và giấy thông hành đầu tiên của Israel
Before biometrics: Israel's earliest passports and travel documents
Báo The Jerusalem Post Báo The Jerusalem Post 70 ngày
Ôtô trong tương lai sẽ sử dụng sinh trắc học như thế nào?
How will the car of the future use biometrics?
HowStuffWorks HowStuffWorks 327 ngày
Tương lai của sinh trắc học trong một thế giới không tin cậy
The future of biometrics in a zero trust world
Báo VentureBeat Báo VentureBeat 176 ngày
Lính tuần tra biên giới sử dụng sinh trắc học để xác định tiềm năng của ‘ chất độc ’
Border Patrol to use biometrics to ID potential ‘threats’
Báo NewsNation Báo NewsNation 31 ngày
Việt Nam thu thập sinh trắc học - thậm chí cả DNA - cho thẻ căn cước mới
Vietnam to collect biometrics - even DNA - for new ID cards
Báo The Register Báo The Register 154 ngày
Đối mặt: Những kẻ tấn công đang đánh cắp sinh trắc học để truy cập vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân
Face off: Attackers are stealing biometrics to access victims’ bank accounts
Báo VentureBeat Báo VentureBeat 152 ngày
Sinh trắc học khổng lồ Accenture lặng lẽ đảm nhiệm kế hoạch cải cách tù nhân ở LA
Biometrics Giant Accenture Quietly Took Over LA Residents’ Jail Reform Plan
The Intercept The Intercept 96 ngày
Sự xâm phạm của việc công nhận khuôn mặt tiết lộ mối nguy hiểm tiềm ẩn của sinh trắc học
The Breach of a Face Recognition Firm Reveals a Hidden Danger of Biometrics
Báo WIRED Báo WIRED 77 ngày
Sinh trắc học tốt hơn, thiết lập được cải tiến để đến số 15, nhưng cho chương trình Beta cho bây giờ
Better Biometrics, Improved Settings to Come to Android 15, But For Beta Program For Now
Báo Tech Times Báo Tech Times 34 ngày
Thuyết ưu sinh làm lu mờ di sản của thiên tài khoa học Francis Galton
Eugenics Overshadows the Legacy of Scientific Genius Francis Galton
HowStuffWorks HowStuffWorks 328 ngày
Máy quét vân tay hoạt động như thế nào
How Fingerprint Scanners Work
HowStuffWorks HowStuffWorks 327 ngày
Mục Lục